Туганайлар

Татарстан

18+
Белемнек

Изге кыз Марияны келәү өенә керткән көнгә үгет

4 декабрь – Алла Анасы Изге Кыз Мария зурлык белән келәү йортына кергән.

Угет чиркәү-керәшен язуында бирелә. 

Богoн без Изге Кыз Марiянын келяy oйoня кертелеyен искя алыб бяйрям итябез.

Изге Кыз Марiя изге тормошлы Iоакимъ белян Аннадан тыуган. Алар yзляре бик арыулар, бик гаделляр булганнар, шуnа кюря Алла да аларны бик сoйгян. Iоакимъ белян Анна, Марiяга oч жяш тулгынчы, аны yзлярендя тотканнар, аны бик сoйгянняр, бик кастярлягянняр, aммя oч жяше тулганнан суn, yзлярене элеке адарынганнарын жиреня китерер oчoн, алар Марiяны Аллага кызмят итсен диб, Iерусалимдяге келяy oйoня иткянняр. Ул багытта теляк теляб, Аллага кызмят итеб торасы кешеляргя, келяy oйo жанында айырым-айырым бюлмяляр булган. Шул бюлмялярнен кайсында ирляр, кайсында тол катыннар, кайсында жяш кызлар торганнар. Анда аларны арыуга oйрятеб yстергянняр. Чиркяyдя кoн сайын келяy ителгян, шунда тороучылар барысы да келяy сайын чиркяyгя кергянняр, бер келяyне да калдырмаганнар. Жяш кызларны укырга да, кул эшляреня дя oйряткянняр, бигеряк чиркяyгя кирякле нястялярне эшляргя oйряткянняр. Келяyдян чыккач, Алла княгялярен укыганнар, иманнар жырлаб, Алланы даннаганнар, куйылган сагатлярдя эш тя эшлягянняр. Изге Марiяны келяy oйoня иткян чакта, бар карендяш рыуы жыйылган. Жяш кызлар эшемняр жандырыб, кулларында тотоб, псаломнар жырлаб, Марiяны озата барганнар. Келяy oйoня барыб житкяч, баш священникъ Изге Марiяны yзе карышы чыгыб алган. Святый Тын билгерткян буйынча, ул Марiянын олологон, данын кюреб, Аны чиркяyенен иn кадерле, арыудан-арыу диб атала торган бюлмясеня алыб кергян. Ул бюлмягя архiерейдан башка беряy дя кермей икян, архiерей yзе дя жыл тяyлегендя бер гня кереб келяy итя икян. Аннары Изге Марiяны келяy oйoнoн бер бюлмясеня урыннаштырган. Шундагы келяy итеб, укырга oйрянеб тора торган оло кызлар, Изге Марiяны укырга oйрятеб, караб, кастярляб yстергянняр.

Изге Марiя жазыу таный башлагач, Алла княгялярен укыуны бик сoйгян, чиркяy келяyлярен бердя калдырмаган, эш тя эшлягян, бигеряк чиркяyгя кирякле нястялярне теккян. Ул Улы Iисусъ Христоска хитонъ дигян кейемне гел yз куллары белян чигеб aзерлягян, шул кеймне Iисусъ Христосъ aття качка кадакланганчы кейеб жoргян.

Изге Кыз Марiя уразаларны бик нык тоткан. Кюктяге пяриштяляр кюк, Анын бар уйы, исябе келяy итеyдя, Алла княгялярен укыуда, жанын, тянен чиста тотоуда булган. Изге Марiя белян бергя торган кешеляр aйтеб калдырганча, Ул бер ыnгайдан aлля ничяшяр кoн бердя ашамый, эчмей торгалаган, шул чакта Аны Алла пяриштяляре туйдырганнар.

Боронголар aйтеб калдырганча, Алла Улы Iисусъ Христосъ Синнян тяннянеб тыуар диб пяриштянен изге хабяр aйтеyе дя Изге Кыз Марiянын Исаiя пагямбяр жазыб калдырган княгянен: “Бер Кыз буйга узыб ир Бала китерер, Аnар Еммануилъ диб ат куйылыр”, дигян сюзлярен укыб утырган чагында булган. Шул сюзлярне укыб, Изге Марiя yз кюnеленнян aйткян: “Aгяр дя мин шул Кызнын кызмятчесе гня булсамда мин бик бахетле булыр ыйым,” дигян. Кюnеленнян шулай диб уйлаб торган чагында, Гаврiилъ пяриштя кюренеб аnар aйткян: “Эй дяyлятле, сoйoн! Ходай Синен белян; Син Алла Улы Iисусны тыудырырсыn,” дигян. Теляк теляб, изге тороуы какында, Изге Марiя Коткарыучы Христосъ Анасы булырга тейешле булган, Херувимнярдян дя кадерле, Серафимнярдян дя оло кадерне алган. Аnар былай оло кадерле исемне алырга иn элеке ата-бабалары, бигеряк тя yз атасы белян анасынын изге, арыу, гадел тормошлары булышкан. Балаларнын арыу булыуы кюбесенчя няселгя дя карый шул. Няселе арыу кешенен балалары да арыу була, жакшы атадан, анадан арыу балалар тыуа. Балаларнын жакшы булыуы да, жаман булыуы дя кюбесенчя атасы, анасы тормошона карый. Балалар жяштянюк атасы, анасы кылмышын кюреб yсяляр. Шунныктан да балаларым арыу булсыннар дисяn, иn элеке yзеn арыу булырга тейеш, алар алдында начар сюз сoйляшмя, aшякелек кюрсятмя. Жакшы ата, акыллы ана балаларына жакшыны кюрсятеб, арыуга oйрятеб yстеря, aммя жаман атадан, исябсез анадан балалары да жаманны кюреб yсяляр. Атасы-анасы балалары алдында ней сoйляшся, балалары да шуны эшлей. Бу сюзляр бик дoрoс сюзляр. Аннары тагын, балалар бергя жoрoб, бергя уйный торган иптяшляреннян дя бик кюб кючергеч алалар. Жакшы ата-ана баласы белян жoргян кеше, гел жакшыны гна эшетя, арыуны гна кюря, aммя чакка эярся, жакшы бала да чакка aйляня. Шуnар кюря, балаларны арыулар белян дусландырырга тейеш. Изге Кыз атасыз-анасыз калгач, Iерусалимъ чиркяyендя келяy итеб тороучы кызлардан арыуга oйрянеб, жакшыны гна кюренеб, арыуны гна эшетеб yскян, шулай yсеy какында иn кадерле данга тейешле булган. Анда бер чакта да чак сюз эшетмягян. Анын бар эшеткян сюзляре чиркяyдя Алланы даннау, Аnар тау итеy, Алла княгялярен укыу гна булган. Шундагы кызлардан бютян беряyне дя кюрмягян, келяy итеyдян, ураза тотоудан, изге эшляр эшляб, Алла чиркяyеня пайда китереyдян ynгя эшне белмягян, aшяке сюз, жаман эш анын колагына кермягян, эше белян дя, сюзе белян дя, уйы белян дя бер чакта да жазыкланмаган, жанын, тянен ичтя шакшыландырмаган.

Шушылай тороб, Изге Марiя Алла изгелегеня тулыланыб, aр-нейне тазартыучы Святый Тын иnеyе арткылы, Алла Улынын Анасы булган, Херувимнярдян дя кадерле, Серафимнярдян дя данны исемне алган.

Бу Изге Кыз Марiянын келяy oйoня кертелеyенян без дя габрят алыйык. Изге Кыз Марiянын атасы-анасы кюк, без дя изге тормошлы, арыу кюnелле булырга, Алланы сoйoб, Аnар чын кюnелдян инялергя, Алла бойорокларынча тороб, изге булырга тырышыйык. Алар гумерляре буйынча гадел изге торганнар, теляк теляргя Алла жорто арыу чиркяyгя чын кюnелдян жoргянняр. Шулай без дя, алар кюк гадел булырга, изге торорга тырышыйык. Атна кoннярне, бяйрям кoннярне чиркяyгя жoрoйoк. Iоакимъ белян Анна yзляреня киряклене сораб, aр-кайчан да Аллага инялгян кюк, без дя киряк aйберлярне сораб, Аллага инялейек. Yз кoчoбoзгя гня масаймыйык, aммя Алла изгелеген, Анын булышыуына oмoт тотойок. Аннары тагын, Iоакимъ белян Анна Изге Марiяны yзлярендя торган чакта, аnар изге, арыу сюзляр гня aйтеб, жакшыдан-жакшыны гня эшеттереб, арыуга гня oйрятеб yстергянняр, шулай без дя балалар алдында кирякмяс сюзляр, жарамас эшляр кылыудан сакланыйык. Балалар безнен ней, сoйляшкянебезне эшетмейляр, эшетсяляр дя алар аны аnнамыйлар, алар жакшысын да, жаманын да белмейляр диб уйламагыз. Дoрoс, сoйляшкян сюзлярнен кечкеня балалар барысын да аnнабук бетеря алмыйлар, нейдей эш икянен белеб тя житкермейляр, алай булса да, алар эшетеб, кюреб торалар ней эшеткяннярен, ней кюргяннярен кюnелляреня беркетя баралар, анныры шул эшеткян сюзлярен aлдян-aле aйтя-aйтя кабатлыйлар, бара торгач шуnар кюнегеб тя житяляр. Yсеб житкяч, анын тейешсез сюз, жарамас эш икянен белсяляр дя, жяштян беркелгян бозоклок аларнын кюnелляреня калмый хале жук. Суnыннан шул бозоклокны ташлауы бик читен, андый aшякелекне тиз гня ташлый алмыйлар, ташласалар да бик азаб гна ташлыйлар.

Аннары тагын, балаларны чак акыллы иптяшляр белян катлаштырыудан, жюнсез кешеляр белян дус алдырыудан бик сакланырга тейеш. Чакка эяреб, чак кючергечляр алмасыннар ыйы, аларнын aшяке сюзлярен эшетмясенняр эйе. Балаларны жакшы итяр oчoн, жяштянюк ана кoннярне, бяйрям кoннярне чиркяyгя келяyгя жoртoргя тейеш: алар анда Алла сюзлярен эшетерляр. Аны даннарга oйрянерляр, изге, арыу тормош белян торорга габрят алырлар; атасы, анасын да, yзеннян оло кешелярне дя саннарга, аларны кадерляргя oйрянерляр. Изге Марiя келяy oйoндя арыуга, изгегя oйрянеб yскян кюк, арыу чиркяyгя оnгай келяyгя жoргян балалар да Алладан куркырга, Анын бойорокларын кылыб торорга, aр-тoрлo жакшылыкка oйрянеб yсярляр.

Алай булгач, туганнар, aр-кайсыгыз да балаларыгызны укырга oйрятергя, Алладан куркырга, ололарны саннарга, арыу, изге эшляр гня кыларга oйрятеб yстерергя тырышыгыз. Балаларыгыз арыу булсын дисягез, иn элеке yзегез арыу булыгыз, сезнен арыулыгыгызны кюреб, алар да арыу булыб yсярляр. Балаларын арыуга oйрятеб yстергян жортка Алла бахиллеге иnяр. Изге Кыз Марiя да жаклаб, булышыб торор. Аминь.

Фото: Лидия Карпова

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Керәшен дөньясындагы яңалыкларны ВКонтакте, Телеграм-каналда карап барыгыз. 

Хәбәрләрегезне 89172509795 номерына "Ватсап" аша языгыз.

Telegram-канале
Подробнее: http://tuganaylar.ru/news/novosti/aybagyru-byt
Telegram-канале
Подробнее: http://tuganaylar.ru/news/novosti/aybagyru-bytсоциаль челтәрләрендәге группалардан укып, белеп барыгыз.

Оставляйте реакции

1

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев